Een wereldbaan, altijd dichtbij

Bedrijf:
Technische Alliantie / PKwadraat


Datum:
20 mrt 2024


Regio:
Midden Limburg1e monteur


montage/service werktuigkundige installatie (36)
Functiegroep  7-9

 

 

Plaats in de organisatie

Afdeling: drink en proceswater

Werkt onder leiding van de meewerkend voorman/projectleider

Rapporteert rechtstreeks aan de teamleider en werkt collegiaal samen met alle verantwoordelijken.

 

Doel van de functie

Deze functie is gericht op het installeren van en/of het verrichten van onderhoud aan werktuigbouwkundige en watertechnische installaties en op het instrueren van collega’s en het leidinggeven op de werkplek.

 

Taken:

 • onderhoud van diverse installaties
 • oplossen van storingen
 • nieuwbouw van diverse installaties
 • uitvoering van regulier onderhoud
 • evt. andere collega’s inwerken of instrueren

 

Verantwoordelijkheden

 • zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden
 • bepaalt zelf de prioriteiten, tijdsbesteding en aanpak van het werk.
 • Signaleert voor verbetering vatbare aspecten en doet hierin voorstellen.
 • Adviseert, indien nodig, de klant.
 • Signaleert mogelijkheden voor meerwerk/vervolgprojecten
 • Verantwoordelijk voor de  werkzaamheden die medewerkers of derden hebben uitgevoerd die onder de visie van deze medewerker zijn uitgevoerd.
 • Is verantwoordelijk om voor de betreffende klus de materialen te controleren en de voorbereiding dusdanig uit te voeren dat het werk bij de klant op de juiste wijze en binnen de geplande tijd uitgevoerd kan worden. Deze verantwoordelijkheid heeft hij ook als hij monteurs of bedrijven aanstuurt om een werk uit te voeren.
 • Tevens verantwoordelijk om knelpunten te melden die betrekking hebben op de werkzaamheden. deze dienen direct gemeld te worden bij de verantwoordelijke. 
 • Hij is als zelfstandig monteur het visitekaartje van het bedrijf richting klant en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor een correcte uitstraling hierin met name ook m.b.t. kwaliteit en betrouwbaarheid.
 • Is verantwoordelijk om bij de uitvoering van de werkzaamheden, de eisen gesteld in het VGM, na te leven. Afwijkingen hierop zal hij direct aan zijn leidinggevende melden.

 

BEVOEGDHEDEN

 • om zelfstandig storingen op te lossen en de werkplekken te betreden
 • Zelfstandig inkoop van materiaal tot € 350,-. Bij twijfel zal hij contact op nemen met de werkvoorbereider of met verantwoordelijke.
 • Is bevoegd om werkzaamheden stil te leggen, indien deze niet voldoen aan de eisen die hiervoor in het VGM zijn opgenomen.

 

FUNCTIE-EISEN

 • Werk- en denkniveau minimaal MBO-4 WTB/Elektro
 • aangevuld met diverse opleidingen en cursussen op vaktechnisch en leidinggevend gebied.
 • service gerichte instelling
 • geen 8.00-16.30 uur mentaliteit
 • bereid mee te draaien in het wachtdienstrooster

 

 

Competentievereisten

 

Probleem analyse

Weet problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen, verbanden te leggen tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken op.

 • Legt verbanden tussen gegevens
 • Geeft aan welke informatie verreist is om zicht te krijgen op het probleem
 • Benoemt mogelijke oorzaken van een probleem
 • Gebruikt effectieve methoden om informatie te verzamelen.

 

Besluitvaardigheid

Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.

 • Hakt knopen door
 • Stelt beslissingen en/of acties niet onnodig uit.
 • Maakt keuzes, ook als bepaalde factoren onvoldoende helder zijn en “waarschijnlijk” zullen blijven.
 • Legt zich vast door het uitspreken van de eigen mening.

 

Resultaatgerichtheid

Gericht op effectief handelen en het op tijd leveren van afgesproken werk.

 • Levert resultaten binnen de afgesproken tijd.
 • Werkt doelgericht en efficiënt, laat zich niet afleiden
 • Maakt taken waaraan hij begint ook af.
 • Houdt zich aan afspraken.

 

Aanspreken op gedrag

Spreekt de ander aan op afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag in diens taak, rol of functie.

 • Geeft duidelijk aan welk gedrag verwacht wordt van de ander in het kader van diens taak, rol of functie.
 • Spreekt anderen aan op het gedrag dat van hem verwacht wordt in hun taak, rol of functie
 • Helpt de ander zonodig om het gedrag te vertonen dat afgesproken is binnen zijn taak, rol of functie.

 

Competenties

Helikopterview

Houdt het overzicht onder de delen en het geheel van een vraagstuk, gegevens of project.

 • Overziet delen en geheel van een vraagstuk, gegevens of een project
 • kan een stap terug doen en zaken van een afstand bekijken
 • kan zich losmaken van een onderdeel om de grote lijnen en het totale proces te overzien.
 • Behoudt het overzicht in een grote diversiteit van taken, ontwikkelingen of processen.

 

Snel schakelen

Zich in een informatierijke omgeving kunnen concentreren op snel wisselende onderwerpen en gebeurtenissen en hierin effectief te handelen.

 • Weet adequaat in te spelen op onverwachte (urgente) zaken.
 • Handelt effectief in een dynamische of snel wisselende omgeving
 • Weet moeiteloos het ene onderwerp los te laten om vervolgens het andere weer op te pakken.

 

Creativiteit

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de funcite verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van de bestaande:

 • Doorbreekt bestaande denkkaders
 • Komt met vernieuwende ideeën die anderen aanspreken
 • Combineert bestaande benaderingen tot nieuwe oplossingen
 • Bedenkt makkelijk meerdere oplossingen of benaderingen voor een vraagstuk.

 

Onafhankelijkheid

Onderneemt acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om een ander een plezier te doen. Vaart een eigen koers.

 • Brengt eigen voorstellen of mening in, ook als bekend is dat anderen hiervan nog overtuigd moeten worden.
 • Volgt een aanpak waarin hij gelooft, ook als anderen bezwaar maken.
 • Laat zich in zijn denken en doen meer leiden door de eigen mening dan door wat anderen vinden.

 

Motiveren

Stimuleren van anderen tot actie en betrokkenheid om een bepaald resultaat te bereiken.

 • Weet bij mensen de juiste snaar te raken om ze ergens voor te enthousiasmeren.
 • Vraagt door en geeft andere de ruimte om zicht uit te spreken.
 • Gaat in op wat gesprekspartners zeggen.
 • Neemt in gesprekken ook de emotionele boodschap van de ander waar.

 

Klantgerichtheid

Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening.

 • Herkent behoeften en belangen van de (interen of externe) klanten.
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de klant.
 • Toont respect voor de wensen van de klant en doet moeite om behoeften en belangen van de klant te onderzoeken.
 • Komt met voorstellen waarin nadrukkelijk rekening is gehouden met de belangen van de klant.

Bovenstaande beschrijving is slecht een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gebonden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Terug naar het overzicht

Deelnemende bedrijven: